Tramitació programa 4 dels fons Europeus Next Generation

1210

El servei inclou tots els tràmits necessaris per a acollir-se les ajudes del programa 4 dels Fons Europeus Next Generation, que subvencionen un 40%, fins a 3.000€, del cost dels treballs de renovació de les finestres i balconeres de l'habitatge.

El cost del servei de tramitació també és subvencionable.

El servei inclou:

Una visita presencial a l'habitatge, per a la presa de dades, fotografies i mesures, l'elaboració de la memòria tècnica justificativa que es requereix per a la tramitació i l'elaboració dels tràmits administratius i tècnics sol·licitats. El sol·licitant del servei haurà d'aportar la documentació requerida (escriptures de propietat o contracte de lloguer, volant d'empadronament, permís d'obra i certificat de titularitat bancària)